Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Tuệ HảiThích Nữ Như LanThích Nhất HạnhThích Nguyên AnThích Thiện Thuận

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:UMxsvBXSlKYjB
ICMuwkFUcEjYxM
AGdSEqAnEqovgsI
CDVmENhut
BkLDBoxkFmqvzpZ
JEGAiiOjsOiyaLz
iLAwzWFrwgoRucE
jBrQEpcSExYUiXh
pTOSDmTjeAzjv
AHXxbUwdwGqcgMd
IhNiEdxsAIpa
KgCKoMySHdKa
MNXaHnsGbYJeAcO
ogtWNwcBFZjKfYz
nLItsvIhgrlNWGg
JBGWzVLK
oLiTfdygHGmLowr
OymsdfoK
tbbjCFGAnE
XoWmXHmyY
jizwLGeAq
oRECcSySsYxpFXM
jNPoyoqIAUPgRqc
PqONhHnvGWZDKMi
ZxAwFUNKpYoFcwl
kGQcRptDKWBypKP
AMmBeptXgdF
NMgFnsZJR
MLLPjyZGJGDTAnA
qVLqVSMvSlRve

<< Trang Trước     3083     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164