Tổng cộng có 20000+ video. Thích Pháp HòaThích Thanh TừThích Nhật TừPháp Sư Tịnh KhôngThích Trí QuảngThích Tuệ Hải

Chuyên Mục Kinh Chú trang 12

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân - Diệu Pháp Âm
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện - Diệu Pháp Âm
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Kinh Pháp Hoa) - Diệu Pháp Âm
Kinh Tăng Chi Bộ - Diệu Pháp Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Namo Amituofo) - Phật Âm
Cộng Tu Niệm Phật (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội, Có Địa Chung) - Phật Âm
Kinh Pháp Bảo Đàn - Diệu Pháp Âm
Kinh Lăng Già - Diệu Pháp Âm
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Diệu Pháp Âm
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Diệu Pháp Âm
Kinh Đại Bảo Tích - Diệu Pháp Âm
Chư Kinh Tập Yếu - Diệu Pháp Âm
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (bản dịch của HT. Thích Nhất Hạnh - Làng Mai) - Làng Mai
Quay Về Nương Tựa - Làng Mai
Namo Avalokitesvaraya - Làng Mai
Kinh Niệm Phật Ba La Mật (Giọng Nữ Đọc) - Phật Âm
Giảng - Phật Âm
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Kinh Pháp Cú (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Trường Ca Kinh Pháp Cú (1-12) - Đồng Mạnh
Niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (108 lần) - Thích Trí Thoát
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Palden Lhamo Mantra - Phật Âm
Chú Đại Bi - Mantra of Great Compassion - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ - Phật Âm
Kinh Tiểu Bộ - Diệu Pháp Âm
Tụng - Thích Trí Thoát
Nhạc Chú Đại Bi - Võ Tá Hân
Nhạc - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật 6 Chữ - Phật Âm
Tụng - Thích Trí Thoát
Niệm - Thích Huệ Duyên
Kinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư
Tụng - Thích Huệ Duyên
Nhạc - Phật Âm
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm (Trọn Kinh, 5 Phần) - Phật Âm
Tịnh Độ Tam Kinh (Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà) - Phật Âm
Niệm Tây Phương Tiếp Dẫn - Phật Âm
Nghi Thức Đọc Tụng và Trì - Phật Âm
Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni (Kinh Chú Đại Bi) (Phim Hoạt Hình) (Rất Hay) - Phật Âm
Kinh Tương Ưng Bộ - Diệu Pháp Âm
Một Nén Tâm Hương - Thích Pháp Hòa
48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà (Có Chữ) - Phật Âm
Trì - Phật Âm
Nhạc - Phật Âm
Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Phật Âm
Tỳ Lô Giá Na Phật Chú - Như Lai Thần Chú (Tiếng Tây Tạng) - Phật Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Đại Ý - Pháp Sư Tịnh Không
Tụng - Thích Chiếu Niệm
Tụng - Thích Từ Thọ

<< Trang Trước     12     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký