Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Nguyên AnThích Thiện ThuậnPháp Sư Tịnh KhôngThích Thanh TừThích Minh Thành

Chuyên Mục Kinh Chú trang 5

Namo Amituofo - Phật Âm
Namo Amituofo - Pure Land (1 Mala - 108 Repetitions) - Phật Âm
Chân thành niệm Phật - Phật Âm
Recite Buddha's name 念佛 - Phật Âm
AMITABHA - BUDDHA OF INFINITE LIGHT - Phật Âm
Namo Amitabha~Pure Land Buddhist Meditation - Phật Âm
Amitahba Mahakalaya - Phật Âm
Chú Đại Bi - Tiếng Hoa - Phật Âm
Nam Mô A Di Đà Phật - Phật Âm
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật - Phật Âm
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tâm Chú - Phật Âm
Amitabha - Phật Âm
Tụng trì chú Đại Bi - Phật Âm
Đại Bi chú - Phật Âm
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Chú - Phật Âm
Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Phật Âm
Niệm THÍCH CA MÂU NI PHẬT - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Chú Đại Bi - Phật Âm
Chú Đại Bi - Thầy HD
Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phật Âm
Niệm hồng danh A Di Đà Phật - 108 biến - Phật Âm
Nhạc niệm Phật - Phật Âm
Kinh Trường Thọ Diệt Tội - Phật Âm
The Great Compassion Mantra (Sanskrit) - Chú Đại Bi (Phạn Âm) - Phật Âm
Om mani padme hum - Phật Âm
OM (aum) - Phật Âm
Om Shanti - Phật Âm
Tibetan Buddhist Chanting - Shar Gan-Ri Ma - Phật Âm
Buddhist Chant - Shingon - Phật Âm
Manjusri Mantra (Văn Thù Sư Lợi) chân ngôn - Phật Âm
Om Mani Padme Hum (Nhạc Lục Tự Đại Minh Chú) (Rất Hay) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Chú Đại Bi - Great Compassion Mantra - Phật Âm
Nam mo Avalokitesvara - Làng Mai
Nhạc Hòa Tấu - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (NamMoAmiTuoFo) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (NamMoAmiTuoFo) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo) theo Tịnh Tông Học Hội (Rất Hay) - Phật Âm
Thần Thông Trên Cung Trời Ðao Lợi (Trích Kinh Địa Tạng) (1/13) - Phật Âm
Phân Thân Tập Hội (Trích Kinh Địa Tạng) (2/13) - Phật Âm
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên (Trích Kinh Địa Tạng) (3/13) - Phật Âm
Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh (Trích Kinh Địa Tạng) (4/13) - Phật Âm
Danh Hiệu Của Ðịa Ngục (Trích Kinh Địa Tạng) (5/13) - Phật Âm
Như Lai Tán Thán (Trích Kinh Địa Tạng) (6/13) - Phật Âm
Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất (Trích Kinh Địa Tạng) (7/13) - Phật Âm
Các Vua Diêm La Khen Ngợi (Trích Kinh Địa Tạng) (8/13) - Phật Âm
Xưng Danh Hiệu Chư Phật (Trích Kinh Địa Tạng) (9/13) - Phật Âm
So Sánh Nhơn Duyên Công Ðức Của Sự Bố Thí (Trích Kinh Địa Tạng) (10/13) - Phật Âm
Ðịa Thần Hộ Pháp (Trích Kinh Địa Tạng) (11/13) - Phật Âm
Thấy Nghe Ðược Lợi Ích (Trích Kinh Địa Tạng) (12/13) - Phật Âm

<< Trang Trước     5     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10