Tổng cộng có 20000+ video. Thích Pháp HòaThích Phước TiếnThích Tuệ HảiThích Thiện TuệThích Minh ThànhThích Thiện Thuận

Chuyên Mục Kinh Chú trang 7

Odaimoku - Đánh bản - chuông - Phật Âm
Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Thích Trung Quán
Phật Thuyết Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Niệm - Thích Trí Thoát
Niệm - Thích Trí Thoát
Niệm Phật Kinh Hành - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Chiếu Túc
Tụng - Thích Trí Thoát
Nhạc Chú Vãng Sanh (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Nhạc Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát - Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Nhạc Lục Tự Đại Minh Chú - Om Mani Padme Hum (Rất Hay) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Nhạc - Phật Âm
Nhạc Chú Đại Bi (Có Chữ, Tiếng Phạn) (Rất Hay) (HD) - Phật Âm
Om Pra Mani Dhani Svaha (Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Sám Hối, Phát Nguyện Và Lời Phục Nguyện (Rất Hay) (Có Chữ) - Phật Âm
Tara Mantra - tune in version - Ani Choying Drolma
Ganesha Mantra - Ani Choying Drolma
Om mani padme hum - Ani Choying Drolma
Great Compassion Mantra - Ani Choying Drolma
Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) - Thích Trí Thoát
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả - Diệu Pháp Âm
Kinh Nhân Quả Ba Đời - Diệu Pháp Âm
Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Diệu Pháp Âm
Kinh Vô Lượng Thọ - Diệu Pháp Âm
Đọc - Phật Âm
Kinh Thiện Sanh Thi Ca La Việt - Diệu Pháp Âm
Thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Viên - 05/06/2011 - Thích Giác Khang
Thần Chú Phật A Di Đà - Om Ami Dewa Hri (Tiếng Tây Tạng, Rất Hay) - Phật Âm
Kinh Kim Cang - Diệu Pháp Âm
Kinh Lăng Nghiêm - Diệu Pháp Âm
Nhạc Chú Bất Động Minh Vương (là ứng hóa thân của Đại Nhật Như Lai) - Phật Âm
Giảng - Thích Chúc Thiện
Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Di Giáo Tâm Kinh - Diệu Pháp Âm
Kinh Hoa Nghiêm - Diệu Pháp Âm
Kinh Hiền Nhân - Diệu Pháp Âm
Kinh Lương Hoàng Sám - Diệu Pháp Âm
Nhạc - Phật Âm
Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni (Phần chính văn và xuất tượng) - Thích Thiện Tâm
Kinh Hiền Ngu - Diệu Pháp Âm
Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân - Diệu Pháp Âm
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện - Diệu Pháp Âm
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Kinh Pháp Hoa) - Diệu Pháp Âm
Kinh Tăng Chi Bộ - Diệu Pháp Âm
Cộng Tu Niệm Phật (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội, Có Địa Chung) - Phật Âm
Kinh Pháp Bảo Đàn - Diệu Pháp Âm
Kinh Lăng Già - Diệu Pháp Âm
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Diệu Pháp Âm
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Diệu Pháp Âm

<< Trang Trước     7     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10