Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Thiện XuânThích Nguyên AnThích Thanh TừPháp Sư Pháp VânThích Trí Quảng

Chuyên Mục Kinh Chú trang 9

Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Chậm) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Nhanh) - Phật Âm
Kinh A Di Đà Sớ Sao - Liên Trì Đại Sư
Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Đọc) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ - Phật Âm
Kinh Chánh Pháp Sanghata - Phật Âm
Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn (Âm Việt) - Thích Trí Thoát
Trì Lục Tự Đại Minh Chú (Om Mani Padme Hum, Tiếng Phạn) (108 Lần) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Tịnh Độ Ngũ Kinh - Thích Hành Trụ
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 1) - Diệu Pháp Âm
Kinh sám hối - Thích Chân Quang
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 2) - Phật Âm
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật - Phật Âm
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 4) - Phật Âm
Sám tống táng - Thích Nhật Từ
Kinh Bi Hoa (Đọc) - Phật Âm
Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa (Tâm Chú, Tiếng Phạn) - Om Vajrasattva Hum (Ôm Va Trờ Ra Xát Toa Hum) - Phật Âm
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Phiên Bản Việt, Có Phụ Đề) (Chú Phạn Ngữ) - Phật Âm
Kinh Nghiệp Báo (Trích Từ Đại Tạng Kinh) - Phật Âm
10 Công Niệm Phật Ra Tiếng Và Lễ Phật - Phật Âm
Niệm Phật Điệu Nhanh (A Di Đà Phật) (Giọng Nam) - Phật Âm
Niệm Phật Điệu Vừa (A Di Đà Phật) (Giọng Nam) - Phật Âm
Niệm Phật Chậm (A Di Đà Phật) - Phật Âm
Tụng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Bát Nhã Tâm Kinh) (21 Lần) - Thích Trí Thoát
Phật Thuyết Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm
Diễn Đọc: Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Có Chữ, Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt) - Thích Nhật Quang
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Phật Âm
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề) - Phật Âm
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Tăng Ni Thanh Lọc Thân Tâm (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Đọc Kinh Di Giáo (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Kinh Thắng Man - Phật Âm
Kinh Duy Ma Cật - Phật Âm
Đọc Kinh Pháp Bảo Đàn (Dịch Giả: Ni Sư Trí Hải) - Lục Tổ Huệ Năng
Phật Dạy Làm Người Có 20 Điều Khó (Có Phụ Đề) - Phật Âm
14 Điều Phật Dạy (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Đọc Chú Đại Bi (Có Hình Minh Họa) - Phật Âm
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) - Phật Âm
Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ - Phật Âm
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) - Phật Âm
Phật Nói Kinh A Di Đà (Có Phụ Đề) (HD) - Phật Âm
Tụng Kinh Bát Chánh Đạo - Chùa Phật Quang
25 Đại Nguyện Của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Rất Hay) - Phật Âm
10 Đại Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát (Rất Hay) - Phật Âm
12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay) - Phật Âm

<< Trang Trước     9     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10