Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện XuânThích Pháp HòaThích Nữ Như LanThích Nhật TừThích Nhất HạnhThích Nguyên An

Chuyên Mục Kinh Chú trang 6

Dặn Dò Cứu Ðộ Nhơn Thiên (Trích Kinh Địa Tạng) (13/13) - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Chanting) nhạc rất hay - Thích Trí Thoát
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc Kinh Niệm Phật Ba La Mật (Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm) - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc Kinh Duy Ma Cật - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc Kinh Nhân Quả Ba Đời - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc: Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn - đọc - có hình minh họa - Phật Âm
Nghi thức cầu siêu - tụng kinh A-di-đà - Thích Quang Huệ
Đọc: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Phật Âm
Tụng Chú Vãng Sanh (Có Phụ Đề) - Thích Trí Thoát
Đọc: Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Phật Âm
Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện (Trích Trong Kinh Hoa Nghiêm) - Phật Âm
Thần Chú Chuẩn Đề (Nhạc Hoa) - Phật Âm
Tỳ Lô Giá Na Phật Chú - Như Lai Thần Chú - Maha Vairocana Mantra - Phật Âm
Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần) - Thích Huệ Duyên
Kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Sức Mạnh Quan Âm - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Soi Gương - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Quán Niệm Hơi Thở - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Độ Người Hấp Hối - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Bát Nhã Hành - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Ba Cửa Giải Thoát - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Người Bắt Rắn - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh A Nậu La Độ - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Sự Thật Ðích Thực - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Thương Yêu - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Kinh Chuyển Pháp Luân - tiếng Pali - Phật Âm

<< Trang Trước     6     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10