Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Nữ Như LanThích Nhật TừThích Pháp HòaThích Nguyên AnThích Thiện Thuận

Kết Quả Tìm Kiếm Thich Tri Thoat

Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Huệ Quang, Úc Châu) - Thích Trí Thoát
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phổ Đà, Đức Quốc) - Thích Trí Thoát
Tu Tịnh Độ - Thích Trí Thoát
Tâm Rời Phật Hiệu Ác Nghiệp Sân Liền - Thích Trí Thoát
Tịnh Độ Là Pháp Môn Thù Thắng - Thích Trí Thoát
Vô Thường Là Thường - Thích Trí Thoát
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Huệ Quang) - Thích Trí Thoát
Pháp Môn Niệm Phật (Giảng Tại Pháp) - Thích Trí Thoát
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Linh Sơn) - Thích Trí Thoát
Pháp Thoại (Giảng Tại Hòa Lan) - Thích Trí Thoát
Pháp Thoại (Giảng Tại Mỹ) - Thích Trí Thoát
Lý Vô Thường - Thích Trí Thoát
Vô thường là thường - Thích Trí Thoát
Giảng tại chùa Địa Tạng nhân lễ Vu Lan 2014 - Thích Trí Thoát
Ngọn Đuốc Tâm - Thích Trí Thoát
Pháp Thoại (Tại Chùa Phổ Đà) - Thích Trí Thoát
Pháp Môn Niệm Phật - Thích Trí Thoát
Ông chủ là ai ? - Thích Trí Thoát
Niệm Phật, Trì Giới, Ăn Chay - Thích Trí Thoát
Niệm Phật 6 Chữ - Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Động, Ảnh Đẹp) (Rất Hay) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Có Chữ, Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Nghĩa Việt) - Thích Trí Thoát
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Hán Việt) - Thích Trí Thoát
12 đại nguyện của đức Phật Dược Sư - Thích Trí Thoát
Tụng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Bát Nhã Tâm Kinh) (21 Lần) - Thích Trí Thoát
Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn (Âm Việt) - Thích Trí Thoát
Kinh A Di Đà (Bản Việt Văn) (Có Chữ Dễ Đọc Tụng Theo) - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Trí Thoát

Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký