Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Tịnh KhôngThích Nhật TừThích Nhất HạnhThích Thiện ThuậnThích Phước TiếnThích Thanh Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Kinh Mi Tiên: Câu 195 - Về người cầm lái thuyền - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 193 - Về ghe thuyền dính đá ngầm - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 192. Về chiếc thuyền - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: 17 hạng người không nên nghe các câu hỏi ý nghĩa sâu kín - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Mười điều của một người cận sự nam, cận sự nữ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Tám điều kiện của người được đặt câu hỏi & được nghe giáo pháp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 196 - Về người làm công - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Bài 04. Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Tiền kiếp của Đức vua Mi-Lan-Đà và Tỳ kheo Na-Tiên - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 79. Kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ Người ngu làm điều ác tội...- Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Bài 1. Giới thiệu Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 22. Đại đức Na-tiên xác định việc tái sanh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 42. Bất bình đẳng sai khác của chúng sanh là do nghiệp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Phương Tiện Cụ Túc - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 55. Nếu chết mà diệt hết thì thoát khỏi nghiệp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 25. Nguyên nhân của thời gian - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 23. Danh sắc tương quan liên hệ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 61. Tại sao Phật không giống cha mẹ ngài - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 71. Tương quan giữa Phước và Tội - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 89. Phật và chư tăng, ai phước báu nhiều hơn? - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Đoạn 40. Phẩm Phương Tiện (bài 16) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Đoạn 39. Phẩm Phương Tiện (bài 16) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Bài 16. Phẩm Phương Tiện (đoạn 38) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Đoạn 42. Phẩm Phương Tiện (bài 16) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Đoạn 41. Phẩm Phương Tiện (bài 16) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Đại Cương Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phương Tiện - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 207 - Về chuyển luân thánh vương - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Người Lái Thuyền - Thích Nữ Như Lan
Kinh Hiền Nhân 4: Cư sĩ Tu-Đạt là người Phật tử chân chánh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 27. Mười Trạng Thái Của Người Sống Có Hậu - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 36. Hành tướng của Thức - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 43. Sớm ngăn ngừa điều ác - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 40. Những tâm sở đồng sanh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 48. Làm sao biết Niết Bàn là tối thượng lạc - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 53. Khi chết ngũ uẩn diệt theo - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 60. Bậc Toàn Giác biết tất cả - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 63. Ai truyền cụ túc giới cho Đức Phật - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 77. Nhân sanh giác ngộ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Sự chuẩn bị của đức vua vềnhững câu hỏi ý nghĩa sâu kín - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 87. Thức, tuệ và sanh mạng - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Tám điều cấm kỵ khi chọn chỗ đàm đạo - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 210: Về con chuột - Câu 212: Về con chồn - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 25. Người Trí Biết Có Bốn Việc Không Tin - Thích Thiện Chơn. - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 38. Mười Hạng Người Không Nên Mời Về Nhà - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 45. Bốn mươi bốn việc của người trí (phần 4) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 45. Bốn mươi bốn việc của người trí (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
KInh Hiền Nhân 45. Bốn mươi bốn việc của người trí (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 29. Mười Sự Chứng Tỏ Là Người Trí - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 24. Làm Người Có Bốn Điều Tự Nguy - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 19. Bậc vô sanh có còn đau khổ không? - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 29. Tự nhiên sanh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 28. Pháp hành thì sao? - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 26. Thời gian tối sơ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 33. Hành tướng của Thọ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 32. Hành tướng của Xúc - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 37 & 38: Hành tướng của Tầm & Tứ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 35. Hành tướng của Tác Ý - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 50. Phật là tối thượng tôn bảo - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 49. Có Phật không? - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 41. Về năm giác quan - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 52. Thấy Phật - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 51. Phật tối thắng như thế nào? - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 57. Biết còn tái sanh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 70. Có bao nhiêu loại trí nhớ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 72. Diệt khổ chưa đến? - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Hai mươi lăm điều của bậc A-xà-lê - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 191 - Về cây Sala xanh tốt - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 2: Con số hạ lạp - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 7. Sự Chú Tâm - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 39. Lại hỏi về - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 1. Danh - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân - 61. Chọn người hiền tài để giúp vua trị nước - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 31. Tám Điều Người Nghe Ưa Thích (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 31. Tám Điều Người Nghe Ưa Thích (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 9.2. Giới là nơi sanh trưởng của các cõi trời Phạm Thiên - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 5. Cứu cánh của Sa-môn hạnh - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 3. Đàm thoại như một Trí giả hay như một Vương giả - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 10. Hành tướng của Tín - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 15. Ngũ căn riêng và chung như thế nào - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 14. Hành tướng của Tuệ - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 11. Hành tướng của Tấn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 21. Cái gì dắt đi tái sanh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 30. Tự ngã trong thân - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 45. Nước dựa khí - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 44. Lửa địa ngục - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 47. Ai sẽ đắc Niết Bàn? - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 46. Niết Bàn - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 54. Vedagu - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 56. Nghiệp trú ở đâu? - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 59. thương yêu cái thân? - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 58. Phật ở đâu? - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 67. Luân hồi - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 68. Trí nhớ - 69. Ai cũng có trí nhớ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 76. Vào cửa nào để đầu thai? - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 88. Thì giờ phải lẽ rồi - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 80. Bay bằng thân - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 185. Về cây súng - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 190. Về hạt giống - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 199 - Về nước - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 194- Về cột buồm - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 197 - Về biển cả - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 204 - Về mặt trăng - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 203 - Về hư không - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 6. Vua Ty-Tiên-Nặc và nhân dân thành Xá-Vệ phụng sự Tam bảo - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 73. Cõi Phạm Thiên bao xa? - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Bài 02. Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Những Lời Dạy Sau Cùng Của Đức Phật - Thích Thiện Chơn
Bài 03. Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Những Lời Huyền Ký Của Đức Phật - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 4. Thỉnh mời vào hoàng cung - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 13. Hành tướng của Định - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 12. Hành tướng của Niệm - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phương Tiện (Đoạn 33) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phương Tiện (đoạn 34) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phương Tiện (đoạn 35) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phương Tiện (đoạn 36) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phương Tiện (đoạn 37) - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 16. Tương quan giữa thân trước và thân sau - - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 64. Nước mắt nào là thuốc? Nước mắt nào là độc dược? - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 62. Thực hành phạm hạnh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 75. Sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 78. Điều lành nhỏ, phước quả lớn; Điều ác lớn, tội báo nhỏ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 8. Hành Tướng Của Chú Tâm & Trí Tuệ. Sự khác nhau giữa chúng - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 18. Trí và Tuệ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 20. Đức vua hỏi về cảm thọ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 66. Trí tuệ ở đâu? - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 180. Về con sóc - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 178: Về con lừa - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 183. Về con rùa - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 184. Về cái kèn - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên : Câu 179. Về con gà - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 182. Về con cọp đực - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 186. Về con quạ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 189. Về hoa sen - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 188. Về dây bầu leo - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 187. Về con khỉ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 198 - Về quả đất - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 200 - Về lửa - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 201 - Về gió - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 208: Về con mối - Câu 211: Về con bọ cạp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 209 - Về con mèo - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 17.Tái sanh và Vô sanh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 31. Nhãn thức và Tâm thức - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 34. Hành tướng của Tưởng - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 9.1. Giới là nền tảng cho các thiện pháp nảy nở tăng trưởng - Thích Thiện Chơn
Tuần Đầu Tiên Sau Khi Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 27. Có rồi không, không rồi có - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 9. Đức Phật kể về tiền thân, có tên Hiền Nhân - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 24. Thời gian và không còn thời gian - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 14. Hiền Nhân dạy người vượt qua khốn khổ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Thuyền Tuệ Sang Sông - Bát Nhã Tâm Kinh - Part 1 - Thích Pháp Hòa
Thuyền Tuệ Sang Sông - Bát Nhã Tâm Kinh - Part 6 - Thích Pháp Hòa
Thuyền Tuệ Sang Sông - Bát Nhã Tâm Kinh - Part 5 - Thích Pháp Hòa
Thuyền Tuệ Sang Sông - Bát Nhã Tâm Kinh - Part 4 - Thích Pháp Hòa
Thuyền Tuệ Sang Sông - Bát Nhã Tâm Kinh - Part 3 - Thích Pháp Hòa
Thuyền Tuệ Sang Sông - Bát Nhã Tâm Kinh - Part 2 - Thích Pháp Hòa
Oai Nghi Của Người Phật Tử - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 6. Tái sanh và Vô sanh - Thích Thiện Chơn
Con Thuyền - Thích Thiện Xuân
Con Thuyền - Thích Thiện Xuân
Kinh Mi Tiên: Câu 65. Tham luyến và dứt tham luyến - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Thuyền không bến - Thích Thiện Thuận
Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Người Chăn Bò - Thích Phước Tiến
Giới Trọng 7: Tự khen mình chê người - Tỳ Kheo Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Thuyền lâm bảo huấn - Thiền môn tổng quan Phần 9 - Thích Trí Huệ
Kinh Hiền Nhân: 37 Năm Điều Đáng Kính - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Trung Bộ - Bài 55: Kinh Jivaka (chế định về ăn thịt) - Thích thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kính Tiễn Đưa Người - Thích Thái Hòa
Kinh Hiền Nhân: 13. Hiền Nhân dạy đạo đức làm người và nhân quả - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
14 loại cúng dường phân loại theo hạng người - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Nghiệm Người Giàu - Thích Phước Tiến
Kinh Bách Dụ - Người Ngu Ăn Muối - Thích Phước Tiến
KINH HIỀN NHÂN: 2. Kết Tập Kinh Điển - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 23. Trong Thiên Hạ Có Bốn Điều Tự Hoại - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Trung Bộ - Đại kinh người chăn bò - Thích Nhật Từ,Thích Phước Tiến
Kinh Hiền Nhân: 5. Cư sĩ Tu-Đạt và Thái tử Kỳ-Đà thành lập tinh xá Kỳ Viên - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 34. Mười Dấu Hiệu Không Đoan Chính - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 40. Mười Hai Điều Không Nên Quên (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 40. Mười Hai Điều Không Nên Quên (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Phạm Võng: Kệ Khen Tặng Giới Pháp (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 8. Sự thật phơi bày, trả lại sự trong sạch cho Đức Phật - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 32. Mười Trường Hợp Khó Khuyên Can (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 32. Mười Trường Hợp Khó Khuyên Can (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 44. Không Cúng Dường Kinh Luật - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Phạm Võng: Khen Tặng Giới Pháp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT TẬP MỘT KINH TRUNG BỘ - ĐĐ. Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 36. Năm Điều Đáng Ghét - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 35. Mười Việc Không Nên Thân Cận Và Tin Cậy - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 43. Mười Điều Đáng Hổ Thẹn - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 42. Mười Lăm Điều Tội Ác (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 44. Mười hai điều khó (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 44. Mười hai điều khó (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Đại Cương Kinh Pháp Hoa - Phẩm Tựa (Phần cuối) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Đại Cương Kinh Pháp Hoa - Phẩm Tựa (Phần cuối) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Ai Là Người Quan trọng Nhất Cuộc Đời Mình - ĐĐ. Thích Trí Chơn Mới Nhất 2019 II Thiện Tường - Thích Trí Chơn
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Thiện Tri Thức Cụ Túc - Thích Thiện Chơn
Kinh Trung A Hàm - Bài 175. Kinh Thọ Pháp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 22. Không kính trọng thì không nên gần - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Có nên cho tiền người ăn xin giả mạo - Thích Thiện Thuận
VẤN ĐÁP: Nếu tiền của người qua đời để lại, mục đích để làm từ thiện...? - Thích Thiện Tuệ
VẤN ĐÁP: Nếu tiền của người qua đời để lại, mục đích để làm từ thiện...? - Thích Thiện Tuệ
Giới khinh thứ 14 và 15 Kinh Phạm Võng - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
KINH HIỀN NHÂN: 2. Lục CHủng Thành Tựu - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện ChơnXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký