Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhThích Nguyên AnThích Thiện ThuậnThích Nữ Như LanThích Trí QuảngThích Thiện Tuệ

Kết Quả Tìm Kiếm Phat Am

Lời Khuyên Của Tam Tạng Pháp Sư Abhijatabhivamsa (Giảng Tại Chùa Hoằng Pháp) - Phật Âm
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 3) - Phật Âm
Lời Khai Thị Của Đại Lão Hòa Thượng Yoshimizu Daichi (Chuyển Ngữ Sang Tiếng Việt) - Phật Âm
Tôn Giả Tu Bồ Đề (Giải Không Đệ Nhất) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Tọa Đàm Hộ Niệm Của Các Trưởng Ban Hộ Niệm Toàn Quốc (Rất Hay và Lợi Ích) - Phật Âm
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (Giảng Nghĩa) - Phật Âm
Tiết mục múa - Phật Âm
Niệm Phật Phát Khởi 4 Tâm Rộng Lớn (Thích Nhật Hỷ) - Phật Âm
Hiểu Về Tự Lực Và Tha Lực - Phật Âm
Từ giận giữ tới Bình An - Phật Âm
The Life Of Buddha - Vietnamese sub - Phật Âm
Diễn Đọc: Kinh Di Giáo - Phật Âm
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phật Âm
12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay) - Phật Âm
10 Đại Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát (Rất Hay) - Phật Âm
25 Đại Nguyện Của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Rất Hay) - Phật Âm
Phật Nói Kinh A Di Đà (Có Phụ Đề) (HD) - Phật Âm
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) - Phật Âm
Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ - Phật Âm
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) - Phật Âm
Đọc Chú Đại Bi (Có Hình Minh Họa) - Phật Âm
14 Điều Phật Dạy (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Phật Dạy Làm Người Có 20 Điều Khó (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Kinh Duy Ma Cật - Phật Âm
Kinh Thắng Man - Phật Âm
Đọc Kinh Di Giáo (Có Phụ Đề) - Phật Âm
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Tăng Ni Thanh Lọc Thân Tâm (Có Phụ Đề) - Phật Âm
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Phật Âm
Diễn Đọc: Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm

Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24